Οικότοποι-Βλάστηση Αλυκής και ευρύτερης περιοχής
 
 

Αεροφωτογραφία 2001 Καμπισέλης
 
Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση: Καταλαμβάνει μια στενή ζώνη μεταξύ του νερού της θάλασσας και του χερσαίου τμήματος και χαρακτηρίζεται από την απουσία φυτικών ειδών. Στη ζώνη αυτή πολλαπλασιάζονταν, πριν την τουριστική όχληση, οι θαλάσσιες χελώνες. Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες): Eσωτερικά της ζώνης των αμμωδών παραλιών χωρίς βλάστηση απαντάται η ζώνη των θινών με Ammophila arenaria. Σ' αυτόν τον τύπο οικοτόπου παρατηρούνται πληθυσμοί του κρίνου (Pancratium maritimum) των παραλιών. Οι πληθυσμοί αυτοί, έχουν επηρεασθεί από τις παρεμβάσεις για προσπέλαση στην παραλία.
Παραθαλάσσια φρύγανα με Centaurea spinosa : Στην παράκτια περιοχή σε αμμώδες υπόστρωμα απαντάται το είδος του φυτού Centaurea spinosa που εμφανίζεται με ασημόχρωμα, ημισφαιρικά προσκεφάλια και αποτελεί λείψανα άλλοτε εκτεταμένων μονάδων.
Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους (Juniperus sp.): Σχηματισμοί με αρκεύθους απαντούν σε αμμώδες υπόστρωμα και καταλαμβάνουν μικρή έκταση. Απαντούν σε μορφή συνδενδριών, ομάδων ή και μεμονωμένων ατόμων στην παράκτια ζώνη. Φαίνεται ότι παλαιότερα αποτελούσαν πιο εκτεταμένους και πυκνούς σχηματισμούς. Μερικά άτομα του αρκεύθου στα τμήματα όπου το έδαφος έχει διαταραχθεί (οργωθεί) επανειλημμένα, εμφανίζονται ασθενικά. Ο οικότοπος αυτός αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας.
Οι αμμοθίνες της ευρύτερης περιοχής:
Η γένεση των αμμοθινών και των αμμωδών παραλιών αποτελεί μια δυναμική γεωμορφολογική διαδικασία στην οποία υπεισέρχονται οι εξής παράγοντες:
Προσφορά κλαστικών υλικών διάβρωσης: στην προκειμένη περίπτωση αυτά μεταφέρονται από τους πολυάριθμους μικρούς χειμάρρους που εκβάλλουν στη Β΄ ακτή του νησιού,
Διαλογή υλικών από τα κύματα στην παράκτια ζώνη: Τα κύματα ταξινομούν τα αδρομερέστερα υλικά (άμμους, χαλίκια, κροκάλες) και απομακρύνουν τα λεπτόκοκκα (πηλό, άργιλο), τα οποία παρασυρόμενα από τα θαλάσσια ρεύματα αποτίθενται σε βαθύτερα σημεία του βυθού.
Επικράτηση ορισμένης διεύθυνσης ανέμων κατά προτίμηση ισχυρών. Στην Κω, οι επικρατούντες άνεμοι είναι οι Δ και οι ΒΔ στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.
Υδρολογική συμπεριφορά των αμμοθινών: Οι αμμοθίνες, ανεξαρτήτως ύψους και πάχους των αμμωδών αποθέσεων, έχουν σημαντικό ρόλο στην υπόγεια υδρολογία της ευρύτερης περιοχής. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν αξιόλογη εναποθηκευτική ικανότητα ως προς τα υπόγεια νερά, τα οποία "φιλοξενούν" μέσα στη μάζα τους.
Τα τελευταία χρόνια οι αμμοθίνες θεωρούνται ως γεωμορφολογικά στοιχεία απόλυτης προστασίας.

Θ. Γεωργιάδης και συνεργάτες.
 


Φρύγανα με Centauria spinosa

 


Λόχμες με άρκευθους


Κινούμενες θίνες

 


Κινούμενες θίνες με Amofila arenaria


Αλίπεδα


Echium angustifolium


Pancratium maritimum Θαλασσόκρινο

 
 

Γλυκόβαλτος

Στη Λιμνάρα
         
 
Αναδημιουργία της Αλυκής