Οι αλυκές στο Τιγκάκι της Κω


Η ερευνητική ομάδα

   

Οι αλυκές της Κω βρίσκονται στη θέση Τιγκάκι του Ασφενδιού. Η έκτασή τους είναι περίπου 930 στρέμματα. ΄Εκταση 790 στρ. περίπου βρίσκονται κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας έως και 0,32 m. Μεταξύ της αλυκής και του αιγιαλού παρεμβάλλεται μια σειρά θινών που το ύψος τους φθάνει τα 1-2 μέτρα. Μεταξύ των θινών και της περιοχής που καλύπτεται από νερά υπάρχει ζώνη με αλόφυτα. Αυτή η αλοφυτική βλάστηση συγκρατεί το έδαφος και προστατεύει την αλυκή από τη μεταφορά άμμου.
Οι αλυκές της Κω λειτουργούσαν ως το 1988 ως χώρος παραγωγής του μαγειρικού αλατιού. Κατά τη λειτουργία της η αλυκή περιελάμβανε τα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες λειτουργίες:
α. Θαλασσαγωγός. Ο θαλασσαγωγός μήκους 280 μ. βρισκόταν στη δυτική πλευρά της αλυκής και χρησίμευε για την εξασφάλιση επικοινωνίας με τη θάλασσα.
β. Προλίμνη. Στο δυτικό μέρος της αλυκής βρισκόταν η προλίμνη η οποία καταλάμβανε έκταση 194 στρεμμάτων και της οποίας το βάθος κυμαινόταν μεταξύ 25 και 45 εκ. Στην αβαθή αυτή περιοχή γινόταν η πρώτη φάση της συμπύκνωσης του θαλάσσιου νερού.
γ. Θερμάστρες ημίζεστων. Είχαν μικρότερο βάθος που κυμαινόταν μεταξύ 20 και 25 εκ. και καταλάμβαναν έκταση 76 στρεμμάτων. Η θέση τους ήταν περιμετρική των υπολοίπων θερμαστρών της αλυκής.
δ. Θερμάστρες ζεστών. Είχαν ακόμη μικρότερο βάθος που κυμαινόταν μεταξύ 15-20 εκ. και καταλάμβαναν έκταση 63 στρεμμάτων.
ε. Τροφοί θερμάστρες. Οι λεκάνες αυτές μικρού βάθους 10-15 εκ. κάλυπταν έκταση 64 στρεμμάτων, σε αυτές επιτυγχάνετο ο κορεσμός ως προς το NaCl.
στ. Αλοπήγια. Σε αυτό το τμήμα της αλυκής γινόταν η κατακρήμνιση των κρυστάλλων NaCl και η συλλογή του αλατιού. Η έκταση που κάλυπταν ήταν 30 στρέμματα και το βάθος 10-15 εκ.
ζ. Αντλιοστάσιο. Το αντλιοστάσιο χτίστηκε τη διετία 1977-1979 και περιελάμβανε δύο φυγόκεντρες αντλίες που χρησίμευαν για την εκκένωση του ανατολικού τμήματος της αλυκής από τα λιμνάζοντα νερά.
η. Αλώνια. Τα αλώνια ήταν ένα τσιμεντένιο δάπεδο έκτασης 1000 m2 που χρησίμευε για την αποθήκευση του αλατιού.

Αν και για αιώνες ήταν από τις σημαντικότερες Αλυκές της Ελλάδας το 1988 σταμάτησε η λειτουργία τους.

Η ετήσια παραγωγή από το 1944 μέχρι το 1987 κυμαινόταν από 900 μέχρι 3500 τόνους.

Θέματα από την έρευνα:

Υγρότοποι

Τύποι οικοτόπων

Πανίδα.

 


Χαρ. Χατζηπέτρος '50

       

από Δορυφόρο (2006)
     
     


Αιμ. Χατζηπέτρου '60

         

Χαρ. Χατζηπέτρος '50
     
   
 


Μεταφορά του αλατιού 1980

   


Αιμ. Χατζηπέτρου '60

 
   
       


Αιμ. Χατζηπέτρου '60


Το αλώνι με το αλάτι. 1980


Πόσιμο νερό εντός


Αιμ. Χατζηπέτρου

 

Ερείπια Φυλακίου